תקנון אתר "מכינת גליל עליון"

א. כללי

אתר המכינה מיועד עבור חניכים, מועמדים ובוגרים. כחלק מהרצון לתת שירות טוב, קיימת אפשרות באתר לרכוש מוצרים.

ב. הגדרות

א) "האתר" : העמותה , בעלי האתר , ספקי הסחורה באתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה .

ב) "הגולש" : הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

ג) "תקנון" – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

ד) כל המחירים באתר כוללים מע"מ .

ה) ייתכן ויתקבלו גוונים שונים בצבעי החולצות מאותו צבע ובמידות השונות. לא יתקבלו החזרות או תלונות.

ד. איסוף סחורה ותשלום-

הזמנות הממתינות לאיסוף בשלוחות השונות, יישמרו עד לשלושה חודשים, אלא אם החליטה העמותה לפנים משורת הדין, ובתיאום מול המזמין להאריך את תקופת אחסון ההזמנה. לאחר שלושה חודשים, תועבר ההזמנה למחלקת תרומות ולא תישמר בעמותה.

ה. איסוף הסחורה באיסוף עצמי-

כל הזמנה חייבת להיבדק ולהיספר ע"י הלקוח לפני איסוף הסחורה. לקוח שלא יספור ויבדוק הזמנתו במקום יהיה אחראי להזמנתו. לא יתקבלו תלונות עבור חוסרים או ההדפסה, לאחר התשלום ואיסוף הסחורה.

לקוח שיתלונן על פריטים שהודפסו או נרקמו ויש בהם טעות, יצטרך להגיע עם הפריטים והם יתוקנו במידת הצורך בתוך מספר ימי עסקים. 

 לא יתבצע החזר כספי עבור פריטים מודפסים!

ו. זמני אספקה-

ז. ביטול ועדכון הזמנה-

ח. סוגימכירותבאתר :

ט. חוקיכרטיסיאשראיוהצהרותמשפטיות:

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ואו "עסקת אינרטנט" .

רוכששיבצע "הכחשתעסקה" בפניהלחברתכרטיסיאשראיויזוכהעלידיחברתכרטיסיאשראי – במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש,  וזה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטוענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה, על ידי לקוח או גולש, לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר .

י. אספקת המוצרים/הטבות

יא. מדיניות תשלום בכרטיסי אשראי 

התשלומים אינם כוללים ריבית ו/או הצמדה

מ 300 ₪ – 2 תשלומים

600 ₪ – 3 תשלומים

2000 ₪ – 4 תשלומים

יב. ביטולעסקהעלידיהאתר :

יג. אופןקבלתההחזרהכספי:

יד. מדיניותהחלפתמוצרים:

לא ניתן להחליף מוצרים.

טו. אחריותמוצר:

אחריות המוצר- האתר אחראי לטיב המוצר וזאת כמקובל בענף הטקסטיל  וזאת כל עוד עמד הלקוח בתנאים הנדרשים ובהוראות הכביסה המצורפות לבגד. שימוש שלא בהתאם להוראות אלו יבטל את האחריות של האתר. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות, מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזה סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.

הגולש:

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

טז. סודיות, אבטחתמידעופרטיות

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות ניתן לפנות אל המכינה: mechina@mgalil.org

046954888- ניתן להשאיר הודעה קולית

קיבוץ כפר הנשיא, מיקוד 1230500

קיבוץ ברעם מיקוד 1386000

קיבוץ מעין ברוך, מיקוד 122200